Menü

Edit Content

Közép-magyarországi-Agrárszakképzési Centrum

Edit Content

Közép-magyarországi-Agrárszakképzési Centrum

Igazgatói pályázati felhívás: Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

KMASZC logó
A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum pályázatot hirdet
a Közép-magyarországi ASzC Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

intézményében


A vezetői megbízás időtartama:

2024. július 02.napjától – 2029. július 01.napjáig szól.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1062 Budapest, Andrássy út 63-65.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, melyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság,

cselekvőképesség,

büntetlen előélet,a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettség,

intézményvezetői szakképzettség, legalább egy év intézményvezetői gyakorlat vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzés

oktatói munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlat,

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása.

A vezetői megbízáshoz szükséges kompetenciák:

vezetői készség,

kiváló szervező- és kommunikációs készség,

elemzőkészség,

terhelhetőség,

gyors, pontos munkavégzés.

felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

agrár-szakmai szervezet munkájában szerzett vezetői tapasztalat,

agrárgazdasági, élelmiszeripari területen szerzett gyakorlati tapasztalat,

országos vagy regionális pályázatok és projektek kezelésében szerzett jártasság,

az agrárszakképzés területére vonatkozó nemzetközi kapcsolatrendszerben való közreműködés,

felsőfokú gazdasági végzettség,

oktatói munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– Részletes életutat bemutató fényképes szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével, bérigény megjelölésével,

– Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok

– pályázó legalább 3 éves szakmai gyakorlatát és legalább 1 éves intézményvezetői gyakorlatát vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésigazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),

– Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum, A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 128. § (3) bekezdése szerint a pályázónak a megpályázott szakképző intézmény vezetésére vonatkozó programja, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket összhangban a szakképzési centrum programjával.

– 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig a pályázó eredetben bemutatja,

– Nyilatkozat, amelyben vállalja igazgatói megbízása esetére az egyes vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését,

– Nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A vezetői megbízás kezdő időpontja :

2024. július 02.

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. június 07.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Közép-magyarországi ASzC főigazgatója, Molnár Zoltán nyújt a +36 20 420 0003-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Kizárólag elektronikus úton a „KMASZC/001817/2024 igazgató” tárggyal a foigazgato@kmaszc.hu e-mail címen keresztül, egy pdf állományban.

A pályázat elbírálásának rendje:

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. Hiánypótlásnak nincs helye. Az érvényes pályázattal rendelkező pályázókat a Közép-magyarországi ASzC által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje:

2024. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Kormányzati Portál: www.kormany.hu,

szakképzési centrum honlapja www.kmaszc.huszakképző intézmény honlapja www.pestibarnabas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazásról – a pályázati eljárást követően – az Agrárminiszter dönt.

A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt.

Megszakítás